Kategoria "Sosial & Politika"

marsaklimatika.jpg

PR Apresia Movimentu Neebe Realiza Marsa Ba Justisa Klimatika, Lu Olo: Ita Tenke Respeita Natureza

“Sekarik ita la koidadu agora kedas, iha risku boot ida katak, nasaun kiik sira ne’e hetan kondisaun hodi...
climate.jpg

Krizi Klimatika Afeta Iha Mundu Tomak, TL Sei Realiza Marsa Ba Justia Klimatika

Relasiona ho krizi klimatika ne’ebe afeta iha mundu tomak, sosiadade sivil hamutuk ho komunidade sira sei realiza...
fotofretilin1.jpeg

Mari: Fretilin Kontinua Defende Estadu de Dereitu Demokratiku no Hametin Fretilin nia Unidade

Partidu Fretilin organiza Konferensia Jeral kuadru Fretilin, hodi konfirma Unidade partidu nian no lideransa partidu...
interfet1.jpeg

Komemora Loron Interfet Ba Tinan 20, Lu Olo: Misaun Interfet Hodi hari Fali Paz no Estabilidade

Nasaun Timor-Leste tama ona tinan 20 ba hodi comemora Interfet tama ain iha Timor-Leste, depois de loron votasaun...
parlamentunasional1.jpeg

Foinsae 132 Hetan Posse Ba Membru PFN Periodu 2019-2022

Programa Paralementu Foinsa’e Nian kria bazeia ba rezolusaun governu no. 23/2009, 18 Novembru ho alterasaun...
nomarket.jpg

Komunidade Luroboro, Uatulari Susar Asesu ba Merkadu

“Iha loron Tersa no Sexta ami lori sasan ba fa’an iha merkadu Suku Laisorulai, Postu Administrativu...
pm_timor_aus1.jpg

Australia ho Timor-Leste Troka Ona Nota Diplomatika Konaba Fronteira Maritima

Governu Timor-Leste ho governu Australia troka nota diplomatika relasiona ona Fronteira Maritima, ne’ebe halao...
vota_referendu.jpg

PR Lu Olo Agradese Ba Apoiu Solidariedade Internasional Ba Referendu 1999

"Ita la haluha País sira ne’ebé ko’alia lian portugés, iha Áfrika, ...
presidente.jpg

Lu Olo: Referendu 1999 Akontese Tanba Povu Hakarak Hakotu Konflitu Ho Indonezia

“Hau tenke fo liafuan espesial ba ita nia joven sira ne’ebe ho matenek no aten barani, transfere ita nia...
Byla3.jpg

Belun Aprezenta Dadus SGBV Iha Enkontru Prevensaun Konflitu

“Belun identifika katak akontese asidente mais menus 1,590, hosi numeru 1,590, kazu liga ho violensia bazea ba...
bernard_1.jpg

Bernard C Hakerek Karta Ba MKOTT, Bernard & Witness Sei Kontinua Ajuda Timor

Liga ho Movimentu Kontra Okupasaun Tasi Timor [MKOTT] ninian solidaridade ba Bernard Collaery no Witness Witness...
presidente1.jpg

Prezidente Lu Olo Asina Ona Tratadu Fronteira Tasi Timor

Hau asina ona Rezolusaun Parlamentu Nasional ne’ebe ratifika Tratadu Fronteira Tasi Timor entre Timor-Leste no...
MKOTT4.jpg

Bernard & Witness Kontribui Luta Ba Akordu FM, MKOTT: Hapara Prosekusaun Judisial Hasoru Sira

"Hatudu espresaun hakfodak boot ho preokupasaun, ne’ebe MKOTT argumenta katak so ditador Soeharto, eiz...
HAK1.jpg

HAK Lansa Lian Agrikultura, Manuel: Ai-Han Mak Direitus Fundamentu Sidadaun nian

Asosiasaun Hak lansa Buletin Lian Agrikultura  ho titlu Tranzisaun Agroekolójia Ba Soberania Ai-Han...
marialkatiri2.jpg

Mari: Mandatu Remata Maibe Mehi Sedauk Remata, Atu Halo Oe-Cusse Sai Referensia

"Hau labele husik Estadu. Interese Estadu defini ona iha Konstituisaun no iha Lei, laiha ema ida iha estadu nia...
Iklan Core Magic Solutions

OPINIAUN

INSIDENTE NEEBE AKONTESE IHA AEROPORTUPREZIDENTE NICOLAU LOBATO TANSA SEGURANCA LA KONTROLA MAXIMO?

“Ha’u sei investiga kazu ne’e ho didiak, ne’e sinal ida, portantu dala ita hanoin dehan ema ne’e...