Kategoria "Desportu"

WhatsApp_Image_2020-02-05_at_18_33_02.jpeg

UNDP & HASATIL Realiza Treinamentu Konaba Jere Lixu Organiku no Halo Resiklazen

Meiu ambiente sai fator importante iha era globalizasaun, tanba mundu tomak sai ameasadu hosi hahalok ema nian,...
Iklan Core Magic Solutions

TRENDING TOPIC

Mari: Mandatu Remata Maibe Mehi Sedauk Remata, Atu Halo Oe-Cusse Sai Referensia

"Hau labele husik Estadu. Interese Estadu defini ona iha Konstituisaun no iha Lei, laiha ema ida iha estadu nia leten. Hau...
vidigalpinto2.jpg

Istoria Domin


OPINIAUN