Kategoria "Arte & Kultura"

aventino3.jpg

Promosaun Muzika Rezistensia: Atraves Kompetisaun Deit?

Komisaun Organizadora Loron Konsulta Popular ba Tinan 20, liu hosi Centro Nacional Chega!I.P realiza Kompetisaun Koral...
20190804_000634.jpg

Selebra Konsulta Popular, KO Realiza Kompetisaun Koral Muzika Rezistensia

Iha kontextu selebrasaun loron Konsulta Popular ba Tinan 20, Komisaun Organizadora (KO), ne'ebe lidera hosi Kay...
Iklan Core Magic Solutions

TRENDING TOPIC

Mari: Mandatu Remata Maibe Mehi Sedauk Remata, Atu Halo Oe-Cusse Sai Referensia

"Hau labele husik Estadu. Interese Estadu defini ona iha Konstituisaun no iha Lei, laiha ema ida iha estadu nia leten. Hau...
vidigalpinto2.jpg

Istoria Domin


OPINIAUN