Home Sosial & Politika PM Taur Hatan Konaba Diretora Saude Manufahi Rezeita Covid-19, Problema Iha Liafuan Suspeitu

PM Taur Hatan Konaba Diretora Saude Manufahi Rezeita Covid-19, Problema Iha Liafuan Suspeitu

144
0
SHARE
PM Taur Hatan Konaba Diretora Saude Manufahi Rezeita Covid-19, Problema Iha Liafuan Suspeitu

Caption: Primeiru Ministru Taur Matan Ruak. [Foto: Santina Lucia da Costa | 19.03.2020]

Relasiona Diretora Serbisu Saude Munisipiu Manufahi ne’ebé rezeita informasaun hosi Vice Ministra Saude ne’ebe mak hatoo’o ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, katak iha municipio Manufahi – Same, iha ema nain ida suspeitu ba virus Corona.

Hafoin Primeiru Ministru hasoru malu ho Prezidente da Republika iha palacio prezidensia, ba jornalista sira Taur Matan Ruak esplika konaba informasaun ne’ebe mak Diretoria Serbisu Saude iha Manufahi nian rezeita.

“Problema ne’e temi liafuan dehan suspeitu, saida mak suspeitu, suspeitu ne’e liafuan portugues katak deskonfia. Ita deskonfia ema ne’e bele moras ka lae, entaun nia tama kuarentina, kuandu teste dehan laiha mak foin haruka ba uma”, esplika Taur Matan Ruak, 27/03.

Xefe Governu ne’e hatutan informasaun ne’e Primeiru Ministru simu hosi Vice Ministra Saude. Problema ne’e mosu tanba iha liafuan dehan suspeitu.  

“Intermus metodolojia lolos ne’e Diretora nonok, informa nia superior, depois nia superior koalia, laos nia iha ne’eba, desmente kedas Primeiru Ministru. Lolos ne’e mediadas indisiplinar ba Diretora ne’e”, hateten Taur Matan Ruak. * [ Santina Lucia da Costa | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 27.03.2020 ]