Home Sosial & Politika OJE 2020 La Pasa Iha PN, PR Lu Olo Sei Hasoru Bankada 5 Semana Oin?

OJE 2020 La Pasa Iha PN, PR Lu Olo Sei Hasoru Bankada 5 Semana Oin?

186
0
SHARE
OJE 2020 La Pasa Iha PN,  PR Lu Olo Sei Hasoru Bankada 5 Semana Oin?

Caption: plenaria iha uma fukun parlamentu nasional. [Foto: copyright media gov | 17.01.2020]

Debate jeneralidade Orsamentu  Jeral Estadu 2020, ne’ebe halao durante loron tolu hahu hosi loron 15 – 17 Janeiru 2020 la pasa iha plenaria Parlamentu Nasional. Liu hosi rezultadu votasaun hatudu vota a-favor 13, kontra 15 no abstensaun 25. Iha votasaun hosi bandaka Fretilin vota kontra, PLP-KHUNTO Vota a-favor no CNRT abstensaun.

Tuir observasaun hosi TAFARA.TL liu hosi deklarasaun kada bankada, ezije governu atu aloka orsamentu ne’e ba duni nesesidade povu nian, hodi hasae povu hosi mukit, no bele investe boot iha seitor agrikultura, edukasaun no saude.

Hosi deklarasaun Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak  hateten governu ne’e sei lao ho orsamentu duadesimo ba oin, no hein fila fali orsamentu estadu nian tuir mai.

Povu hein saida mak Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo sei hato’o ba publiku,  relasiona ho situasaun ne’ebe akontese ohin loron, karik Prezidente sei bolu partidu hosi bankada lima atu halo dialogu? Povu hotu hein. * [ Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 17.01.2020 ]