Home Sosial & Politika Jornalista Sei Halo Movimentu Durante Estadu Emerjensia, Governu Asegura Seguransa

Jornalista Sei Halo Movimentu Durante Estadu Emerjensia, Governu Asegura Seguransa

136
0
SHARE
Jornalista Sei Halo Movimentu Durante Estadu Emerjensia, Governu Asegura Seguransa

Caption: Primeiru Ministru Taur Matan Ruak. [Foto: Santina Lucia da Costa | 27.03.2020]

Presidente dekreta ona estadu emerjensia tanba virus Corona ne’ebe sai ameasadu boot iha mundu tomak, ho situasuan refere, movimentu sidadaun nian sei limita, hodi nune bele preven ema hosi covid-19.

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ba jornalista sira hataten relasiona ho serbisu jornalista nian Taur hateten jornalista, FFTDL, PNTL ho Mediku sira mak bele halo movimentasaun, tanba jornalista mak sei transmiti no habelar informasuan, maibe jornalista nia vida mos iha risku boot ba Covid-19

Plenaria iha Parlamentu Nasional deputadu levanta katak tenke tau matan mos ba jornalista sira nia seguransa.

“Ami haree saida mak ami bele halo, ami hakarak husu apela ba imi nia xefe sira, tau matan mós ba imi nia seguransa, sira labele haruka imi sem garante seguransa ida, ne’e importante”, hateten Taur Matan Ruak, iha palacio prezidensia, 27/03.

Primeiru Ministru hateten aseita ho membru parlamentu sira nia preokupasaun, tanba serbisu jornalista sira nian mak sei hatoo informasaun importante sira ba nasaun

“Agora hau mós apelu ba jornalista sira, situasaun hanesan ne’e, imi tenke kontribui para halo serienidade, ema kalma, labele tau sensasional, buat sensasional ne’e halo ema paniku, halo ema disorientadu. Ami sei halo esforsu kontribui mós ba imi nia seguransa”, tenik Taur Matan Ruak. * [ Santina Lucia da Costa | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 27.03.2020]