Home Sosial & Politika C025 Aprezenta Rezultadu Serbisu Ba Prezidente da Republika

C025 Aprezenta Rezultadu Serbisu Ba Prezidente da Republika

74
1
SHARE
 C025 Aprezenta Rezultadu Serbisu Ba Prezidente da Republika

Caption: Prezidente CO25 Constancio Pinto "Terus". [Foto: Santina Lucia da Costa | 20.01.2020]

“Progresu serbisu komite nian to’o ona iha pontu mais altu, atu hakerek konaba istoria, fahe istória kona-ba ekonomia nian ne’ebe  kobre husi 1973 to’o 1999 itha referendum”. Prezidente CO25

Comité Orientador 25 (CO25) estabelese bazeia ba Resolusaun Governu no.1/2019, 9 Janeiro 2017 ho nia mandatu  atu peskiza no hakerek livru kona-ba luta frente urbana, frente klandestina partikular liu envolvimentu foinsa’e no estudante sira iha luta libertasaun nasional.

Iha serimonia tomada de posse ba membru CO25, líder nasional Kay Rala Xanana Gusmão dezafia CO25, atu labele fokus deit ba istoria juventude ho estudante sira nian iha luta ba libertasaun nasional, maibé haree mós ba partisipasaun povu tomak iha luta ba ukun rasik-an.

 CO25 iha loron 20/01 hasoru Presidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo, hodi hato’o no informa situasaun kona-ba  serbisu CO25 nian ne’ebe kontinua halao hela, no fó deseju ba Prezidente da Republika, hodi haree ba kestõens ne’ebé mak urjente iha nasaun ida ne’e.

Liu hosi entrevista ho jornalista sira iha palácio prezidensia, Prezidente CO25, Constancio Pinto hateten, enkontru ho Prezidente da Republika, hodi esplika konaba serbisu ne’ebe halo ona, no hatudu istoria ba luta ukun rasik an nian.

Prezidente CO25 Constancio Pinto “Terus” mos esplika konaba progresu serbisu komite nian to’o ona iha pontu mais altu, atu hakerek konaba istoria, fahe istória kona-ba volume luta nian ne’ebe  kobre husi 1973 to’o 1999 itha referendum.

Liu hosi enkontru ne’e Prezidente Lú Olo hatudu nia apresiasaun kontente ho serbisu CO25 nian, no husu atu kontinua halao serbisu.

Ba jornalista sira, Prezidente CO25 mos hateten katak, sei informa ba publiku konaba serbisu CO25 nian, ne’ebe halao ona durante tinan tolu. CO25 hahu ona halo nia knaar hanesan peskizador  iha rai laran no mos iha rai liur, hodi rekolla informasaun no dokumentu sira husi autór sira ne’ebé partisipa ba libertasaun nasional.

Comite mos informa katak konsege halao ona entrevista ho autor principal besik ema nain 300 no rekolla ona dokumentus sira hanesan karta no fotografia importante liu 1000. Dokumentu sira ne’e barak liu hetan iha Portugal no balun iha Timor, no arkiva hela iha CO25 atu peskizador sira halo analiza hodi nune’e bele hakerek livru. * [ Santina Lucia da Costa | Editor: Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 20.01.2020 ]