Home Sosial & Politika Asanami: PD Presiza Ariska-an no Prontu Foti Risku Tanba PD Laiha Rezerva

Asanami: PD Presiza Ariska-an no Prontu Foti Risku Tanba PD Laiha Rezerva

280
0
SHARE
 Asanami: PD Presiza Ariska-an no Prontu Foti Risku Tanba PD Laiha Rezerva

Caption: Partidu Demokratiku halo konferensia imprensa. [Foto: Zevonia Vieira | 20.02.2020]

PD ba impase ida ne’e iha lia fuan haat, ida mak governu salvasaun nasional, PD dehan katak se presiza ariska an, PD foti risku tanba ne’e laos eleisaun normal, “PD laiha rezerva tanba ne’e mak se deit mak mai koalia PD prontu, lia fuan ikus liu mak partidu se deit durante laiha relasaun diak ruma ho PD maibe iha salvasaun nasional mak nia hamrik iha ne’eba entaun PD pronto. Buat ne’e hotu lisaun ba ami hotu para aprende no hamrik”. Asanami

Partidu Demokratiku [PD] liu hosi konferensia nasional hodi desidi desizaun PD nian ba situasaun politika ne’ebe lao hela. Hafoin remata konferensia, Prezidente Partidu Demokratiku [PD], Mariano Sabino Asanami deklara ba jornalista sira katak PD iha ona opsaun ne’ebe sira, tanba PD rasik simu proposta hosi PLP no CNRT.

Media Tempo Timor husu konaba esperiensia PD bainhira hamutuk ho CNRT, no CNRT rasik husik PD iha dalan klaran, PD pronto simu risku sekarik lao ho CNRT? Ba Tempo Timor Asanami hatan PD ba impase ida ne’e iha lia fuan haat, ida mak governu salvasaun nasional, PD dehan katak se presiza ariska an, PD foti risku tanba ne’e laos eleisaun normal, “PD laiha rezerva tanba ne’e mak se deit mak mai koalia PD prontu, lia fuan ikus liu mak partidu se deit durante laiha relasaun diak ruma ho PD maibe iha salvasaun nasional mak nia hamrik iha ne’eba entaun PD pronto. Buat ne’e hotu lisaun ba ami hotu para aprende no hamrik”.

Relasiona ho opsaun ne’ebe PD sei foti no sei hamutuk ho partidu ne’ebe sira hili ona, Neon Metin halo konfirma, kriteria saida mak PD fo ba partidu ne’ebe PD sei lao hamutuk? Ba Neon Metin Asanami hatan laiha kriteria ida no sei tur hamutuk mak koalia.

“Buat balun spesifiku ne’ebe ami koalia katak bainhira PD halo koligasaun ho partidu ne’ebe deit hanoin katak, ema hotu sae kareta babain no lalika iha seguransa iha kotuk hodi halai lalais liu. Dalan ne’e laos ministru nian no dalan ne’e povu hotu nian. Se mak laiha kareta bele sae bemo tanba ida ne la hatun dignidade governu nian. Atu simplikfika governativa para nia simplis, tanba PD nia luta mak maubere oan tenke numeru un. Se mak sai governante ne’e sai serbidor, ida ne’e mak PD sei lori hodi koalia ho nia koligasaun”, hateten Asanami

Iha konferensia imprensa ne’e Prezidente Partidu Demokratiku hatoo katak aban ka bainrua Sekretariu Jeral PD, Antonio Conceicao “Kalohan” mak sei hatoo resposta ba proposta ne’ebe iha. * [ Zevonia Vieira | TAFARA.TL | 20.02.2020 ]